Baserrietxea eta eusko etxegintza errikoia / El caserío como arquitectura popular vasca - Agrupación de Acuarelistas Vascos. LVII Exposición

OBRAS ESTUDIADAS O CITADAS

Igo